Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek.
 2. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 19/20 lok. 1, NIP 8961040398, świadczy usługi objęte Regulaminem pod adresem internetowym www.radcamroczek.pl, adres poczty elektronicznej kancelaria@radcamroczek.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem wymaganym przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) i uwzględnia przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287), rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.).
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną wymaga zapoznania się z Regulaminem.

§ 2

Definicje

 1. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://www.radcamroczek.pl/kontakt/ w zakładce Kontakt, umożliwiający złożenie Zamówienia;
 2. Kancelaria/Usługodawca – radca prawny Agnieszka Mroczek prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek, NIP 89610406903, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu pod nr , należąca do samorządu zawodowego – Krajowej Izby Radców Prawnych;
 3. Klient – podmiot korzystający z usługi świadczonej przez Kancelarię.
 4. Konsument – klient, będący osobą fizyczną korzystającą z usługi, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 7. Umowa – umowa zlecenia, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych, zawierana albo zawarta między Klientem a Kancelarią, drogą elektroniczną;
 8. Usługa – sporządzenie porady prawnej, opinii prawnej, projektu umowy, projektu regulaminu, analizy, innego dokumentu, przez Kancelarię w formie skanu lub w wiadomości mailowej, i przesyłanie do Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

  § 3

Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z usługi niezbędne są następujące rozwiązania techniczne:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 1. Korzystanie z usługi prawnej drogą elektroniczną oraz kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej może potencjalnie wiązać się z nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, m.in. przez działania niechcianego lub “złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, przez obecność i działanie wirusów komputerowych, robaków internetowych, przez działanie oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli, przez narażenie na phishing (łowienie haseł).

§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Kancelaria świadczy następujące usługi:
  1. udzielanie porad prawnych;
  2. sporządzanie opinii prawnych;
  3. przygotowywanie projektów umów, regulaminów, analiz, innych dokumentów;
 1. Kancelaria dokonuje oceny możliwości świadczenia w/w usług drogą elektroniczną w każdej sprawie, na podstawie przekazanych przez Klienta danych, opisu sprawy oraz skanów dokumentów.

§ 5

Zasady świadczenia usługi, zawarcie umowy

 1. Usługa świadczona jest na podstawie umowy.
 2. Skorzystanie z usługi wymaga opisania problemu przez Klienta w Formularzu kontaktowym lub w poczcie elektronicznej przesłanej na adres kancelaria@radcamroczek.pl .
 3. Kancelaria zastrzega sobie możliwość poproszenia o dodatkowe informacje i skany dokumentów.
 4. Kancelaria przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację:
  1. o wysokości wynagrodzenia Kancelarii za usługę;
  2. o terminie wykonania usługi;
 5. Akceptacja wysokości wynagrodzenia i terminu wykonania usługi następuje poprzez przesłanie przez Klienta zwrotnej informacji na adres poczty elektronicznej Kancelarii.
 6. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5, Kancelaria przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta umowę zlecenia, w celu jej podpisania i odesłania skanu podpisanej umowy na adres poczty elektronicznej Kancelarii.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii, chyba, że strony umowy inaczej postanowią.

§ 6

Wynagrodzenie, płatność

 1. Wysokość wynagrodzenie uzależniona jest od niezbędnego nakładu pracy i czasu, charakteru i stopnia złożoności sprawy.
 2. Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT w wysokości wynikającej z ustawy,
 3. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Kancelarii, prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o nr ….., lub gotówką, jeżeli strony umowy tak postanowią, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w sposób opisany w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 2.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Konsumentowi po wykonaniu usługi przez Kancelarię.
 3. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia Kancelarii.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu.

§ 8

Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Kancelarii.
 2. Kancelaria ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta nie później, niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z Kancelarią,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Kancelarią,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Kancelarią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10

Ochrona danych osobowych i tajemnica zawodowa

 1. Kancelaria jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez Kancelarię.
 3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Kancelaria przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
  1. świadczenia usługi, w tym:
  2. umożliwienia przesyłania drogą elektroniczną informacji związanych z działalnością Kancelarii i z umową, jak również pełnego korzystania z usług Kancelarii,
  3. kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez Kancelarię działalności,
  4. spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
  5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  6. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w celu zapisywania danych w plikach cookie, gromadzenia danych ze stron www.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usługi przez Kancelarię.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klienta jest biuro księgowe oraz podmiot świadczący serwis IT, tylko w niezbędnym zakresie do wykonania usługi, odpowiednio księgowej, informatycznej. W sytuacjach tego wymagających i tylko w oparciu o odpowiednie przepisy, Kancelaria może przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez czas wykonywania usługi, a także po jej zakończeniu przez okres 10 lat od końca roku, w którym usługa została zakończona, w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. archiwizacyjnych,
  4. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez Kancelarię przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Kancelaria nie będzie stosowała wobec Klienta zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usługi, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria może odmówić świadczenia usługi z powodu nieudostępnienia przez Klienta niezbędnych danych lub dokumentów, jak również w sytuacji, gdy okaże się, że sprawa nie może być przedmiotem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), ustawa z dnia z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287), rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.).

 

 

 

Polityka cookies

1. Strona www.radcamroczek.pl wykorzystuje pliki cookie (zwane również „cookies”) w celu identyfikacji przeglądarek oraz usprawnienia działania strony, np. poprzez zastosowanie odpowiedniej formy dla informacji przekazywanych użytkownikom strony.

2. Podmiotem zamieszczającym cookies na urządzeniu końcowym użytkowników niniejszej strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 19/20 lok. 1, 50-148 Wrocław.

3. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników strony. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. W ramach strony zastosowanie mają dwa zasadnicze rodzaje plików cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony przez użytkowników (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez okrez 3 miesięcy od momentu opuszczenia strony.

5. W ustawieniach przeglądarki użytkownik może wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje strony mogą wówczas nie działać poprawnie.

6. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.