Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • w zakresie kompleksowej bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń
  • zakładanie spółek
  • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, protokołów, aktów założycielskich, statutów, ogólnych warunków umów
  • reprezentacja przed organami administracji skarbowej w postępowaniach podatkowych
  • uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji
  • audyt i wdrażanie ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO
  • reprezentacja w sporach z innymi przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi (ubezpieczycielami, bankami)
  • dochodzenie odszkodowań i roszczeń, windykacja należności
  • opiniowanie umów i warunków ubezpieczenia po kątem kompletności i zupełności ochrony ubezpieczeniowej jak i w zakresie procedur postępowania z ryzykiem
  • doradztwo w zakresie ochrony praw pacjenta, minimalizowania występowania zdarzeń niepożądanych

Świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Usługa może być świadczona drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dotyczy to porady, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, regulaminu, innego dokumentu. Porada może zostać udzielona drogą elektroniczną, jeżeli charakter sprawy na to pozwala.
W tym celu niezbędne jest opisanie sprawy w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Kancelarii lub w korespondencji mailowej, przesłanej na adres kancelaria@radcamroczek.pl
Kancelaria może poprosić o przesłanie dodatkowych informacji i skanów dokumentów, związanych ze sprawą.
Usługa będzie świadczona po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii.

Świadczenie każdej usługi prawnej przez Kancelarię poprzedza zawarcie umowy z Klientem

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta, przed zwarciem umowy i uzależnione jest od niezbędnego nakładu pracy i czasu, charakteru i stopnia złożoności sprawy. 

Porady udzielane są w siedzibie Kancelarii, oraz, jeżeli charakter sprawy na to pozwala, mogą być udzielane przez pocztę elektroniczną, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.