Odszkodowania za błędy medyczne, naruszenie praw pacjenta

Kancelaria zapewnia doradztwo oraz reprezentację na etapie przedsądowym i w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowania za szkody wynikające z błędów medycznych, wyrządzone przez szpitale, przychodnie, lekarzy i pielęgniarki.

Kancelaria występuje również jako pełnomocnik wnioskodawców (pacjentów, spadkobierców zmarłych pacjentów) w postępowaniach o ustalenie zdarzenia medycznego w postępowaniu przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, które są alternatywnym sposobem uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia przez poszkodowanych pacjentów lub ich spadkobierców.

Kancelaria reprezentuje pacjentów w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, np. prawa do świadczeń zdrowotnych, prawa do zachowania tajemnicy informacji z nim związanych, prawa do poszanowania godności i intymności pacjenta, prawa do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych, wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Odszkodowania z ubezpieczenia

Kancelaria świadczy pomoc w uzyskaniu odszkodowań od ubezpieczycieli z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w mieniu i za szkody osobowe (tzw. OC komunikacyjne) oraz z innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawców szkody.

Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację w postępowaniu przed ubezpieczycielem, Rzecznikiem Finansowym i w postępowaniu przed sądem w każdej sprawie dotyczącej uzyskania należnego odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia, w tym z autocasco, z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i innych umów ubezpieczenia.