Kancelaria udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, urzędami, instytucjami, bankami, ubezpieczycielami.

Zakres spraw:

 • sprawy rodzinne:
  • alimenty,
  • rozwód,
  • separację,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • kontakty z dziećmi,
  • sprawy dotyczące opieki;
  • podział majątku wspólnego;
 • sprawy spadkowe:
  • dziedziczenie ustawowe,
  • testament,
  • sprawy o zachowek,
  • dział spadku;
 • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z ubezpieczeń:
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku,
  • ubezpieczenia mienia,
  • ubezpieczenia NNW
  • innych;
 • sprawy o odszkodowania za błędy medyczne:
  • odszkodowania za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • odszkodowania za inne naruszenia praw pacjenta;
 • sprawy związane z umowami kredytu indeksowanego, kredytu walutowego (tzw. klauzule abuzywne)
 • utrata środków pieniężnych z rachunku bankowego na skutek nieautoryzowanych transakcji;
 • sprawy związane z lokalami komunalnymi:
 • sprawy związane z ustanawianiem służebności przesyłu;
 • występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym;
 • opiniowanie umów, przygotowywanie projektów umów, innych dokumentów

Świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Usługa może być świadczona drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dotyczy to porady, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, regulaminu, innego dokumentu. Porada może zostać udzielona drogą elektroniczną, jeżeli charakter sprawy na to pozwala.
W tym celu niezbędne jest opisanie sprawy w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Kancelarii lub w korespondencji mailowej, przesłanej na adres kancelaria@radcamroczek.pl
Kancelaria może poprosić o przesłanie dodatkowych informacji i skanów dokumentów, związanych ze sprawą.
Usługa będzie świadczona po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii.

Świadczenie każdej usługi prawnej przez Kancelarię poprzedza zawarcie umowy z Klientem

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta, przed zwarciem umowy i uzależnione jest od niezbędnego nakładu pracy i czasu, charakteru i stopnia złożoności sprawy. 

Porady udzielane są w siedzibie Kancelarii, oraz, jeżeli charakter sprawy na to pozwala, mogą być udzielane przez pocztę elektroniczną, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.